Torsk

Fangster (i 1000 tons) af torsk omkring Grønland siden 1920. De helt lysegrå søjler er fangster i Vestgrønland på bankerne, den mørkere grå er fangster i Østgrønland på bankerne og de sorte søjler er fangster i og omkring de Vestgrønlandske fjorde.

Torsken, Gadus morhua, er udbredt i Nordatlantens kystområder samt i Østersøen. Historisk har forekomsten af torsk ved Grønland været periodisk, hvilket tydeligt ses af figur til højre.

Torske-forekomsterne er afhængige af temperaturen. Der har været "kolde perioder", hvor der tilsyneladende kun har været små isolerede fjordbestande, mens torsken i de såkaldte "varmeperioder" også har ynglet på bankerne omkring Grønland. I den sidste varmeperiode fra begyndelsen af 1920erne til midten af 1960erne var der en stor torskebestand på de vestgrønlandske banker.

Der har ikke siden 1960erne været en torskeårgang af betydning på disse banker, og de seneste torskeårgange af betydning for fiskeriet har været af islandsk oprindelse. I de seneste år har der således kun været tale om små isolerede fjordbestande af torsk ved Grønland. Dog blev der for første gang i lang tid fundet gydende torsk ved Østgrønland i 2003.

Der er biologisk sammenhæng mellem torskebestanden ved Grønland og bestanden ved Island, mens der ikke synes at være nogen umiddelbar sammenhæng mellem torsk ved Grønland og torsk i det canadiske område. Æg og larver driver med havstrømmen til Grønland fra gydeområdet ved Island og bidrager til rekrutteringen af torsk ved Grønland. Det var da også islandske torsk, der i tyverne etablerede sig som vestgrønlandske banketorsk. Mærkningsforsøg af torsk ved såvel Vest- som Østgrønland har vist, at disse torsk vandrer tilbage til Island, når de bliver kønsmodne. Tilsvarende mærkningsforsøg ved Island har ikke kunnet vise en vandring af voksne torsk fra Island til grønlandske farvande.

I fiskerireguleringer og fiskeristatistik skelnes mellem torsk ved Vestgrønland (NAFO Subarea 1) og torsk ved Østgrønland (ICES område XIV). De seneste år, hvor forekomsten af torsk ved Grønland har været total afhængig af den islandske bestand, er det ikke muligt at adskille bestanden i en vestlig og østlig komponent. Derfor har ICES/ACFM besluttet at rådgive for en samlet grønlandsk bestand.

Link til seneste rådgivning på torskebestandene

Opdateret 18.04.2012