Naturinstituttet

Velkommen til Pinngortitaleriffik - Grønlands Naturinstitut

Grønlands Naturinstitut forsker i de levende ressourcer, dyr og planter, og i miljøet i og omkring Grønland, samt rådgiver Grønlands Selvstyre, kommunerne og andre instanser. Naturinstituttet rummer tre faglige afdelinger: Afdelingen for Pattedyr og FugleAfdelingen for Fisk og Skaldyr og Afdelingen for Miljø og Råstoffer. Desuden et tværvidenskabeligt dansk/grønlandsk klimacenter: Grønlands Klimaforskningscenter

Klimaforskningscentreret er forankret ved Grønlands Naturinstitut og forsker i klimaændringers effekter for den arktiske natur og det grønlandske samfund.

Forskning

Grønlands Naturinstitut forsker i arktiske økosystemer og i effekter af klimatiske og menneskelige påvirkninger af disse.

Forskningen fokuserer især på levende ressourcer til havs - fisk, skaldyr, havpattedyr og havfugle - og desuden mod ressourcer på land – landpattedyr og vegetation. Forskningen rettes også mod processer i det fysiske og kemiske miljø i tilknytning til klimaændringer, og mod effekter af fiskeri, fangst, anlæg og transport.

Forskningen udføres i internationalt samarbejde og omfatter bl.a.:

 • arters biologi og indbyrdes samspil- ved indsamling af prøver
 • bestandes opdeling og udbredelse – ved mærkning, satellitsporing og genetisk analyse
 • kortlægning af fødegrundlag - ved satellitfotografi, vegetations- og planktonanalyse
 • oceanklima, havstrømme og havis - ved satellitfotografi og måling af fysisk/kemiske parametre
 • afsmeltning fra indlandsisen og ferskvandstilførsel til havet - ved målinger og fotografering
 • analyser af logbøger, fangstdata, bifangster og måleprøver
 • forsøg med redskabsteknologi, indhegninger m.m.
 • interviewundersøgelser med fiskere og fangere

Overvågning

Grønlands Naturinstitut overvåger dyrebestande, vegetationsforhold og fysisk/kemiske parametre i naturen for at følge tendenser i udviklingen. Overvågningen indgår som en integreret del af instituttets forskning.

Overvågningen fokuserer på udnyttede arter og udgør en væsentlig del af den løbende videnskabelige dokumentation af bestandsstørrelser. Der foretages årlige bestandsopmålinger for arter i det kommercielle fiskeri og opmålinger med faste mellemrum for fangstressourcer. Overvågningen foregår i internationalt samarbejde, da de fleste bestande overskrider landegrænserne. Klimaparametre overvåges løbende.

Bestandsopmålinger følger internationalt anerkendte og standardiserede metoder og omfatter bl.a.:

 • reje-, krabbe- og fiskebestande ved fiskeri med trawl, tejner og langliner
 • havpattedyrbestande ved optællinger fra fly, helikopter og skib
 • landpattedyrbestande ved optællinger fra fly, helikopter og snescooter
 • ynglefugle ved fotoregistrering og optælling af kolonier fra land og skib
 • vinterudbredelse af fugle ved optælling fra fly, helikopter og skib

Grønlands Naturinstitut indgår i overvågningsprogrammet ”Greenland Ecosystem Monitoring” i højarktis ved Zackenberg/Daneborg i Nordøstgrønland og lavarktis ved Nuuk i Vestgrønland.

Rådgivning

Grønlands Naturinstitut rådgiver Grønlands Selvstyre m.m. vedrørende bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer, og sikring af miljøet og den biologiske mangfoldighed. Rådgivningen er uafhængig af særinteresser og udarbejdes på baggrund af videnskabelig dokumentation fra forskning og overvågning.

Bestandsvurderinger, rådgivning m.m. udvikles og kvalitetssikres i videnskabelige komiteer under diverse internationale organer.

Grønlands Naturinstitut er repræsenteret i internationale videnskabelige fora under bl.a.:

 • International Whaling Commission (IWC)
 • North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO)
 • Joint Commission for Narwhal and Beluga (JCNB)
 • International Polar Bear Specialist Group (IPSBG)
 • International Union for Conservation of Nature (IUCN)
 • Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)
 • Northeast Atlantic Fisheries Comission (NEAFC)
 • International Council for Exploration of the Sea (ICES)
 • Circumpolar Arctic Rangifer Monitoring and Assessment network (CARMA)

Formidling

Grønlands Naturinstitut driver formidling om naturforhold og har ifølge lov pligt til at offentliggøre sine forskningsresultater.

Instituttet prioriterer en tæt dialog med brugerne af naturen – fiskere, fangere og fritidsbrugere – og med de direkte aftagere af den videnskabelige rådgivning – forvaltere og politikere. Brugerne af naturen og deres omfattende viden om naturforhold inddrages så vidt muligt i planlægning og udførelse af instituttets aktiviteter, og der afholdes dialog- og informationsmøder med såvel brugere som aftagere, når der planlægges nye tiltag og foreligger nye resultater.

Formidling rettet mod samfundet generelt udøves gennem traditionelle kanaler som aviser, TV, radio, hjemmeside, foldere, rapporter og udstillinger. Flere tusinde besøgende gæster årligt Grønlands Naturinstitut.

Infrastruktur

 • Grønlands Naturinstitut er etableret pr. 1. januar 1995
 • Instituttet afløser Grønlands Fiskeriundersøgelser, overført til Grønlands Hjemmestyre i 1989
 • Instituttets hovedbygning blev indviet i 1998
 • Instituttets gæstefaciliteter blev indviet i 2000
 • Forskningsstationen i Kobbefjorden blev indviet i 2010
 • Tilbygning til instituttets hovedbygning blev indviet i 2011
 • Grønlands Naturinstitut råder over 2 større undersøgelsesskibe – trawleren ”Paamiut” (1084 GT) og havforskningsskibet "Sanna" (456 GT) - samt en række mindre fartøjer, joller, gummibåde og snescootere.
Opdateret 03.07.2017