Formål og organisation

 

Landstingslov nr. 6 af 8. juni 1994 om Grønlands Naturinstitut er instituttets lovmæssige grundlag, som er:

 • at tilvejebringe det videnskabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grønland, samt for sikring af miljøet og den biologiske mangfoldighed
 • at yde rådgivning til Grønlands Selvstyre inden for instituttets arbejdsområde
 • at offentliggøre resultaterne af sin forskning 

Med baggrund i disse opgaver er det Naturinstituttets overordnede mål

 • at yde rådgivning på grundlag af videnskabelige undersøgelser af høj faglig kvalitet
 • at forudsige ændringer i den økologiske balance og bestandenes udvikling som følge af ændringer i klima og menneskelig påvirkning
 • at angive et kvantitativt og bæredygtigt udbytte af de levende ressourcer
 • at anvise forholdsregler til sikring af miljøet og den biologiske mangfoldighed
 • at inddrage lokal viden i det videnskabelige arbejde
 • at indgå i åben dialog med grønlandske samfundsgrupper og målrettet formidle indsigt i sammenhænge i naturen
 • at sikre de personalemæssige rammer og styrke den grønlandske forankring af en internationalt orienteret arbejdsplads
 • at fastholde et sikkert og trygt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk og sikre tidssvarende fysiske rammer og platforme samt en velfungerende logistik
 • at sikre akkvisition af nødvendige økonomiske midler såvel gennem finansloven som gennem eksterne midler

Målene bliver ført ud i livet ved at medarbejderne

 • indsamler, bearbejder og vurderer data vedrørende udnyttelse og beskyttelse af levende ressourcer
 • udfører forskning med henblik på vurdering af levende ressourcer af betydning for Grønland
 • medvirker til studier af processer og økologiske sammenhænge i naturen
 • deltager i undersøgelser og udviklingsarbejde vedrørende vurdering af redskaber og metoder til udnyttelse af Grønlands natur
 • varetager de internationale forpligtelser, som påhviler Grønland inden for de nævnte forskningsområder
 • varetager koordinering af forskning og registrering af undersøgelses- og forskningsresultater fra institutioner, som er af betydning for Grønlands levende ressourcer og sikringen af Grønlands miljø og natur

Grønlands Naturinstitut kan påtage sig opgaver mod hel eller delvis dækning af forbundne omkostninger for:

 • andre offentlige organisationer og virksomheder
 • private organisationer og virksomheder

Organisation

Grønlands Naturinstitut ledes af en bestyrelse og en direktør og sorterer under Departementet for Miljø og Natur under Grønlands Selvstyre.

Grønlands Naturinstitut/Pinngortitaleriffiks bestyrelse har det overordnede ansvar for instituttet og skal sikre, at det udfører dets lovbundne opgaver bedst muligt inden for de økonomiske rammer, som årligt bliver givet via Finansloven. Bestyrelsen fastlægger strategien for det faglige arbejde og godkender de årlige arbejdsprogrammer og budgetter.

Bestyrelsen

 • Bestyrelsesformand Regionslæge Gert Mulvad (Dronning Ingrids Sundhedscenter, Dronning Ingrids Hospital)
 • Departementschef Mette Skarregaard Pedersen (Departementet for Natur og Miljø)
 • Departementschef Jørgen Isak Olsen (Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)
 • Departementschef Lone Nukaaraq Møller (Departementet for Uddannelse og Forskning)
 • Formand Henrik Sandgreen (KNAPK)
 • Direktør Brian Buus Pedersen (Grønlands Arbejdsgiverforening)
 • Fåreholder Karl Kleist (bestyrelsesmedlem af De Samvirkende Fåreholderforeninger SPS)
 • Seniorforsker Rasmus Hedeholm (medarbejderrepræsentant, Pinngortitaleriffik)
 • Forskningstekniker Jukka Wagnholt (medarbejderrepræsentant, Pinngortitaleriffik)
 • Direktør Klaus Nygaard (tilforordnet, Pinngortitaleriffik)
 • Kommunikationschef Else Løvstrøm (tilforordnet, Pinngortitaleriffik)

Rådgivende forskningsudvalg

Et forskningsudvalg rådgiver bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af instituttets langsigtede arbejdsprogrammer.
Desuden skal forskningsudvalget med passende mellemrum bedømme instituttets forskning. Medlemmerne af forskningsudvalget udpeges for tre år af gangen.

Formanden udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra instituttets bestyrelse. Den øvrige del af udvalget udpeges af forskningsinstitutioner, som bestyrelsen retter henvendelse til.

Det rådgivende forskningsudvalgs medlemmer 

 • Kevin McCormick, formand. Northern Conservation Division, Canada
 • Tore Haud, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture, Norge
 • Hans Lassen, ICES, Danmark

Ledelsen

Direktøren referer til bestyrelsen og varetager den daglige ledelse af instituttet og repræsenterer dette udadtil. Direktøren skal sikre, at instituttet løser sine arbejdsopgaver hensigtsmæssigt og fagligt bedst muligt, at instituttet overholder sine budgetter m.v. Ledelsen består af:

 • Direktør Klaus Nygaard
 • Afdelingschef Helle Siegstad, Afdelingen for Fisk og Skaldyr
 • Afdelingschef Fernando Ugarte, Afdelingen for Pattedyr og Fugle
 • Afdelingschef Josephine Nymand, Afdelingen for Miljø og Råstoffer
 • Administrationschef Kathrine Lund Olsen, Administrationsafdelingen
 • Afdelingschef Malene Simon, Grønlands Klimaforskningscenter
 • Kommunikationschef Else Løvstrøm, Kommunikationssekretariat

Afdelinger og medarbejdere

Ud over administrationsafdelingen og de tre faglige afdelinger er Grønlands Klimaforskningscenter forankret ved Grønlands Naturinstitut.

Et kommunikationssekretariat er knyttet til ledelsen som en stabsfunktion, mens en tværgående logistikenhed sorterer under administrationsafdelingen og en tværgående IT/Dataenhed sorterer under Afdelingen for Fisk og Skaldyr.

Skipperne for instituttets to forskningsfartøjer refererer til chefen for administrationsafdelingen.

Pinngortitaleriffik har ca. 60 årsværk på finansloven. De fastansatte medarbejdere er fordelt på 7 chefstillinger og ca. 70 stillinger fordelt på akademiske stillinger, teknisk-administrative stillinger og timelønnet studentermedhjælp samt fast og timelønnet besætning på fartøjerne ”Sanna” og ”Pâmiut”.

Liste over medarbejdere

Udover personale lønnet via basisbevillingen har instituttet løbende et antal eksternt finansierede projektansatte (professorer, forskere, ph.d.-stipendiater etc.). 

Instituttet rekrutterer så vidt muligt sine medarbejdere internt fra Grønland. Hvis det ikke er muligt, rekrutteres medarbejderne internationalt, primært fra nordiske eller nordamerikanske lande.

Opdateret 04.01.2019