Pattedyr og Fugle

Afdelingen udfører Grønlands Naturinstituts videnskabelige rådgivning vedrørende udnyttelse og beskyttelse af havpattedyr, landpattedyr, fugle og vegetation.

Afdelingen beskæftiger sig primært med arter med samfundsmæssig betydning, men de økonomiske rammer sætter ikke afdelingen i stand til at fastholde løbende undersøgelsesprogrammer på alle udnyttede arter.

De seneste års forskning og overvågning

De seneste år har arbejdet været koncentreret om forskning og overvågning af hvidhval, narhval, storhvaler, hvalros, klapmyds, grønlandssæl, rensdyr, moskusokse, polarlomvie, ride, almindelig ederfugl og havterne.

Rådgivning til Selvstyret

Afdelingen yder desuden rådgivning og støtte til Selvstyret indenfor områder, som ikke er artsbegrænsede, men har at gøre med miljøforvaltning generelt, såsom Grønlands ansvar i forhold til visse internationale aftaler og oparbejdning af en klassificering af grønlandske dyre- og plantearter efter deres status.

Faglige arbejdsområder

Afdelingen udfører en række rutineopgaver som led i det faglige ar­bej­de. Det drejer sig bl.a. om aflæsning af alder på tænder fra sæler, hvid­hvaler, narhvaler og rensdyr, vurdering af kropskondition hos fugle, indtast­ning af data, bearbejdning af biologiske prøver, analyse af fangststatistik, hånd­te­ring af mærker og biologiske prøver samt planlægning og gennemførelse af faste over­våg­nings­opgaver.

Rapporter og videnskabelige artikler, deltagelse i internationale møder

Derudover planlægger og udfører afdelingen løbende nye forskningsprojekter, udar­bej­der rapporter, mødedokumenter, videnskabelige artikler og rådgivning samt deltager i internationale møder i videnskabelige sammenhænge.

Samarbejde med lokale fangere og jagtbetjente

En del af undersøgelserne bliver udført i samarbejde med lokale fan­ge­re og jagt- og fiskeribetjente. Således har Grønlands naturinstitut indgået aftaler med lokale fangere, så de nu står for indsamlingen af materiale og oplys­nin­ger om ynglende ederfugle samt rensdyr, moskusokser og sæler i en række områder. Også satellitsporing af klapmyds og narhval udgøres i tæt samarbejde med lokale fangere. Fangernes oplysninger indgår som grundlag for instituttets rådgivning.

Instituttet arbejder til stadighed på at udbygge den­ne form for samarbejde samt at øge udvekslingen af viden mellem fangere og bio­lo­ger. Dette sker bl.a. gennem en større direkte kontakt til lokale fangere i for­bin­del­se med igangværende projekter. Derudover prioriterer medarbejderne at mødes med lokale interessenter i forbindelse med feltarbejde, at deltage i relevante se­mi­na­rer og lignende.

Samarbejdspartnere

Afdelingen samarbejder med Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø og samt Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, og har tætte forbindelser med DMU, visse universiteter, og forskningsorganer i andre lande.

Internationalt videnskabelig samarbejde omkring rådgivning

Da havpattedyr og fugles forekomst er grænseoverskridende, deltager afdelingen i det internationale videnskabelige samarbejde om forskning og rådgivning. Samarbejdet foregår bl.a. gennem faglige kontakter med forskere i andre lande og gennem internationale organisationer, hvor Grønlands Naturinstitut sidder som repræsentant for Grønland i de videnskabelige arbejdsgrupper og komitéer. Afdelingen for pattedyr og fugle er repræsenteret i følgende internationale organer:

 • CAFF Circumpolar Seabird Working Group, se også CSWG
 • CSWG (Circumpolar Seabird Working Group)
 • CARMA (CircumArctic Rangifer Monitoring and Assessment network)
 • CITES - international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter
 • Joint Commission on Conservation and Management of Narwhal and Beluga, JCNB
 • ICES/NAFO arbejdsgruppe vedrørende grønlandssæl og klapmyds
 • IUCN Polar Bear Specialist Group
 • IUCN Seal Specialist Group
 • IWC (International Whaling Commission)
 • IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • NAMMCO (North Atlantic Marine Mammal Commission)
 • Nordic Council for Reindeer Husbandry Research
 • WITS (Walrus International Technical and Scientific Commitee)
Opdateret 26.10.2015

Seneste nyt:

18.09.2019

Nyt studie om spækhuggere i Nordatlanten

En videnskabelig artikel om spækhuggere er blevet udgivet i det anerkendte videnskabelige...

04.09.2019

Grønlandske rensdyr er sunde

Der er store sundhedsmæssige forskelle på rensdyr i Canada og Grønland

19.06.2019

Narhval og hvidhval krydsning bevist af forskere

Et forskerhold fra Københavns Universitet har bevist at narhvaler og hvidhvaler kan få unger...

06.06.2019

FAKTA OM LOMVIER

Her kan du læse svar på ofte stillede spørgsmål:

Hvorfor skal der være så mange lomvier for at...

Se alle nyheder
Pukkelhval i Disko Bugt
Pukkelhval i Disko Bugt. Foto: Fernando Ugarthe.
Satellitsender påsættes en hvalros
Satellitsender påsættes en hvalros. Foto. Carsten Egevang.
Genfangst af mærket sabinemåge
Genfangst af mærket sabinemåge. Foto. Carsten Egevang.