Kongeederfugl

Gammel kongeederfugl han i yngledragt. Foto: Fernando Ugarte.
Gammel kongeederfugl han i yngledragt. Foto: Fernando Ugarte.
Trækruter for kongeederfugl med yngleområde indenfor den stiplede linje. Vandrette linjer: grønlandske hovedfældeområder, lodrette linjer: grønlandske overvintringsområder. Kongeederfugle fra det østlige del af arktisk Canada overvinter også fra Newfoundland til Maine. Kilde DMU.
Trækruter for kongeederfugl med yngleområde indenfor den stiplede linje. Vandrette linjer: grønlandske hovedfældeområder, lodrette linjer: grønlandske overvintringsområder. Kongeederfugle fra det østlige del af arktisk Canada overvinter også fra
Kongeederfugle i Diskobugten. Foto: Fernando Ugarte.
Kongeederfugle i Diskobugten.  Foto: Fernando Ugarte.
Gammel kongeederfugl hun. Foto: Fernando Ugarte.
Gammel kongeederfugl hun. Foto: Fernando Ugarte.

Somateria spectabilis

Udbredelse

Til forskel fra almindelig ederfugl yngler kongeederfugl kun i Nord- og Nordøstgrønland og på vestkysten undtagelsesvis i den nordlige del af Upernavik kommune. Om efteråret og om vinteren er Vestgrønland et vigtigt fælde- og overvintringsområde for nordgrønlandske- og især canadiske ynglefugle. En del unge og ikke ynglende kongeederfugle opholder sig ved Grønlands vestkyst hele året.

Fangst

I følge fangstregistreringen, "Piniarneq", udgør andelen af kongeederfugle kun en lille del af det samlede udbytte fra ederfuglejagt i Grønland. I årene 1993-95 er der indrapporteret mellem 4.018 og 5.312 nedlagte kongeederfugle på landsplan, svarende til ca. 6-7% af den samlede ederfuglefangst. Undersøgelser af artsfordelingen blandt ederfugle udbudt til salg på brættet i Nuuk, gennem vinteren 1995/96 tyder imidlertid på, at andelen af kongeederfugle reelt er meget større. Set over en undersøgelsesperiode fra 1. oktober til 31. maj, udgjorde kongeederfugle 32% af fuglene på brættet i Nuuk.

Status

Ynglebestandens størrelse i Grønland er stort set ukendt. Kongeederfuglen foretager et særligt fældningstræk umiddelbart efter yngletiden. Fældningsområderne er godt kendt fra en række flytællinger. Det er særligt til områder i det sydlige Upernavik og Disko Bugt, at der i juli og august ankommer hanner og ikke-kønsmodne fugle for at fælde. Cirka én måned senere ankommer også hunner til området for at fælde, og et mindre antal ungfugle er til stede fra midten af september. I løbet af oktober har alle fugle genvundet flyveevnen, hvorefter de bevæger sig længere sydpå til vinteropholdsområderne. Det er uvist, hvorvidt dette foregår som et egentligt sydgående træk, eller om kongeederfuglene blot bliver trængt sydpå i takt med tiltagende islæg i de nordlige områder. En betydelig del af de kongeederfugle, som fælder og overvintrer ved Vestgrønland, stammer fra canadiske ynglebestande, mens den nordgrønlandske bestand menes at udgøre en mindre andel. Forårstrækket mod ynglekolonierne begynder primo april, men en del ikke-ynglende fugle forbliver i Vestgrønland hele sommeren. Kerneområderne for åbentvandsområdets vinterbestand af kongeederfugle er kendt fra flyoptællinger af hvaler i marts-april 1981, 1982, 1990, 1991 og 1993. På dette tidspunkt er kongeederfuglen udbredt længere til havs end tilfældet er med den almindelig ederfugl, og udbredelsesområdet er overlappende med surveyområderne for hvidhvaler. På baggrund af disse flytællinger er det beregnet, at mindst 270.000 kongeederfugle årligt overvintrer på bankerne ud for Sydvestgrønland med de største koncentrationer på Store Hellefiskebanke og Fyllas Banke. Ud fra skibstællinger i februar 1989 blev et antal på 280.000 kongeederfugle beregnet for et 6.000 km2 stort område (delvist overlappende med Fyllas Banke) vest for Nuuk. Ved brug af flytællinger fra marts måned 1982 er der efterfølgende estimeret et antal på 31.000 kongeederfugle i samme område De indtil dato gennemførte flytællinger har imidlertid ikke dækket de kystnære områder på systematisk vis, og et skøn på 270.000 kongeederfugle i åbentvandsområdet kan af den grund forventes at være undervurderet. Det vides desuden ikke, om den observerede fordeling af kongeederfugle i marts-april måned er den samme som tidligere på vinteren.

Forvaltning

Kongeederfugl kan fanges i perioden 15. oktober til 28/28 februar. I Ittoqqortoormiit forvaltningsområde dog til 31. maj og i Qaanaaq forvaltningsområde til 15. juni.
En tidligere meget vigtig fældeplads i Disko Bugt (Ramsarområde 385) for kongeederfuglen er beskyttet i henhold til Ramsarkonventionen, men området har i dag mistet sin betydning som fældeplads.
Ederfuglearterne udgør et højt prioriteret arbejdsområde inden for CAFF-samarbejdet, og Grønland er i den forbindelse forpligtet til at forbedre vidensgrundlaget om arten, ligesom det er en betingelse i bestræbelserne på at opnå en bæredygtig udnyttelse af ressourcen.

Forskning

Tidligere tiders intensive ringmærkningsaktiviteter er baggrunden for, at man i dag har godt kendskab til kongeederfuglens trækveje. Hyppige flytællinger i fældeperioden og intensive feltstudier fra Diskoregionen har tilvejebragt et grundigt kendskab til artens fældningscyklus.

Opdateret 06.06.2019