Spættet sæl

Spættet sæl er i højere grad end de øvrige grønlandske sælarter afhængige af at gå på land. Foto: Aqqalu Rosing-Asvid
Spættet sæl er i højere grad end de øvrige grønlandske sælarter afhængige af at gå på land. Foto: Aqqalu Rosing-Asvid

Phoca vitulina

Størrelse og udseende

Der er stor variation i både farvetegning og kropsstørrelse i forskellige bestande af spættet sæl. Hannerne er i regelen lidt større end hunnerne, og i nogle bestande kan de blive op til 1,90 m målt fra snude til halespids, i andre bestande, eksempelvis på Svalbard, bliver de kun omkring 1,50 m. I Grønland er der kun opmålt få spættede sæler, heriblandt en han på 1,78 m fanget ved Nuuk. 10 voksne spættede sæler er blevet målt i Kap Farvel-området i sydgrønland, og her var den største en han som var 1.60 cm lang.

Føde

Den spættede sæls føde består hovedsageligt af fisk. Man mener at fjeldørreden er en vigtig spise om sommeren i nogle områder.  I Kap Farvel området spiser de spættede sæler dog mest i områder og på dybder, hvor der næppe er koncentrationer af fjeldørred.

Reproduktion

Der findes ikke studier som klart fastlægger tidspunktet for fødsler af spættede sæler i Grønland, men enkelte observationer og forskellige oplysninger fra litteraturen indikerer, at fødsler forekommer fra sidst i maj til begyndelsen af juli, med flest fødsler i  juni. Fødsel og diegivning foregår på land, og i regelen foregår dette på samme lokaliteter år efter år.

Fældning

Fældetidspunktet varierer meget mellem de forskellige bestande. De spættede sæler samles, og bruger en stor del af dagen på at ligge på land og sole sig i fældeperioden. Undersøgelser i de indre dele af Kangerlussuaq (fra aug-okt 1995-97) viste, at det højeste antal sæler på landvar i  perioden 10. -26. august, hvilket sandsynligvis er relateret til tidspunktet, hvor flest sæler fælder.  I Kap Farvel området når de fleste spættede sæler den sidste fase af fældningen (kun enkelte løse hår) i begyndelsen ad september.

Udbredelse og antal

Udbredelsen af spættede sæler i og nær Grønland. Lyse farver i Grønland og Canada er områder hvor spættede sæler er blevet sjældne. Klik for forstørrelse.
Udbredelsen af spættede sæler i og nær Grønland. Klik for forstørrelse.

Den spættede sæl har sin hovedudbredelse i tempererede farvande, dvs. syd for Arktis. Der findes 4-5 underarter af spættede sæler, der består af en lang række mindre bestande. Den er udbredt langs kysterne både i Atlanten og ved Stillehavet, og den samlede verdensbestand blev i 2009 estimeret til at være i størrelsesordenen 610.000-640.000 individer. I Grønland er hovedudbredelsen den subarktiske zone (det farvand hvor det kolde polarvand er opblandet med Atlantisk vand).

Den spættede sæl har ikke været rigtig talrig i Grønland på noget tidspunkt i det seneste århundrede. Den rapporterede fangst faldt fra omkring 200 sæler årligt i slutningen af 1950erne til ca. 50 sæler i slutningen af 1970erne. Hvis denne relativt beskedne fangst er hovedårsagen til den observerede tilbagegang, så har der næppe været meget mere end 3000 spættede sæler ved Grønland i 1950’erne. Havde bestanden havde været større, så ville den under normale forhold have kunnet klare fangsttrykket.

Samtidig med at fangsten blev mindre efter 1950erne, så forsvandt sælerne også fra de fleste kendte ynglesteder. Dette skyldes sandsynligvis fangst og forstyrrelser. Der er dog også opstået nye samlingssteder for de få resterende spættede sæler, i områder hvor der sjældent kommer mennesker. Naturinstituttet har i øjeblikket kendskab til fem steder, hvor små grupper i størrelsesordnen 5-40 spættet sæl samles regelmæssigt. Det formodes dog at der findes andre endnu ikke opdagede grupper af spættede sæler. Den nu stærkt reducerede bestand tæller dog næppe mere end få hundrede sæler.

Status

Status på den grønlandske rødliste er ”"kritisk truet"”.

Forvaltning

Den spættede sæl blev pr. 1. december 2010 totalfredet indtil biologisk rådgivning anviser, at det igen er forsvarligt at jage spættede sæler.

Forskning

I september 2009 og 2010 indfangede man i Kap Farvel området hhv. 8 og 6 spættede sæler, som fik monteret satellitsendere. I 2010 var to af de 6 fangne sæler årsunger og 2 af de 4 ældre sæler var genfangster fra 2009.

Sælerne var meget stationære omkring en lille øgruppe, og de har kun lavet få afstikkere ud af  Kap Farvel området. Den nordligste afstikker på vestkysten var op til bygden Frederiksdal, mens 3 voksne sæler i juni måned svømmede ca. 250 km op af østkysten til Kangeq (Kap Cort Adelaer), hvor de opholdt sig indtil juli. Herefter svømmede de ned til deres øer igen Området ved Kangeq er sandsynligvis et yngle-område for disse sæler. Denne lille bestand blev i 2010 estimeret til at være på ca. 40 individer.

Spættede sæler bruger en stor del af dagen på at slappe af på land, især i fældeperioden (August-tidligt september).
Opdateret 06.06.2019